Voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

e-commerce winkel

IDEE-M interieurarchitecten

Ondernemingsgegevens:


Handelsnaam: IDEE-M interieurarchitecten

Rechtsvorm: EMZ

Nieuwstraat 27-6, 3650 Dilsen-Stokkem – België

info@medaer.be
Telefoon: 0032496879416

BE 0699.271.713


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van IDEE-M interieurarchitecten, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Koning Albertlaan 77 – 3680 Maaseik, BTW BE 0699.271.713 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van IDEE-M interieurarchitecten houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door IDEE-M interieurarchitecten aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Van sommige artikels kan de prijs niet van te voren in deze e-commerce webwinkel worden berekend, omdat bepaalde artikels custom made zijn. Voor al deze artikelen wordt na aanvrag een offerte bezorgd aan de klant.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden IDEE-M interieurarchitecten niet. IDEE-M interieurarchitecten is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. IDEE-M interieurarchitecten is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door IDEE-M interieurarchitecten. IDEE-M interieurarchitecten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.


Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen (aanvullen / schrappen waar nodig):

via paypal dat eveneens de betaling met een kredietkaart ondersteunt.

via overschrijving op rekeningnummer BE82 0013 5605 7168.

via contante betaling bij levering of afhaling.

De producten/diensten die via deze e-commerce website van IDEE-M interieurarchitecten worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door IDEE-M.

IDEE-M interieurarchitecten is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Indien gekozen wordt voor levering door de Verkoper op een door de Koper gekozen adres:

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.

De levering van producten zal zo spoedig mogelijk geschieden en in principe uiterlijk op het verwachte tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald is dit binnen de dertig (30) dagen na ontvangst en aanvaarding van de bestelling. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Indien gekozen wordt voor afhaling op de maatschappelijke zetel van de Verkoper:

Het tijdstip waarop de producten kunnen worden afgehaald zal verduidelijkt worden in de individuele orderbevestiging.

Het product blijft gedurende dertig (30) dagen beschikbaar voor afhaling. Indien het product niet wordt afgehaald na dertig (30) dagen zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn en de betaalde koopprijs zal ingehouden worden door de Verkoper bij wijze van forfaitaire schadevergoeding voor de verbreking van de overeenkomst.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij levering of afhaling moet door de Koper onverwijld worden gemeld aan de Verkoper.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Koper vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de producten fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. Overige landen zullen beleverd kunnen worden na contact tussen IDEE-M interieurarchitecten en de “klant”, en na aanvaarding van het dossier door IDEE-M interieurarchitecten

De levering gebeurt door een door IDEE-M aangestelde vervoersmaatschappij.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd volgens de termijnen vastgesteld op de orderbevestiging die de koper ontvangt na ontvangst van zijn bestelling. Gezien onze artikelen hoofzakelijk custom made producten behelzen kunnen afwijkingen op de aangegeven leveringstermijn mogelijk zijn. ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan IDEE-M interieurarchitecten per aangetekend schrijven, via mail shop@medaer.be. In het geval van communicatie per mail is enkel onze expliciete bevestiging van ontvangst van de mail het bewijs dat de klacht of opmerking door de klant werd gemeld.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de verkoper was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van IDEE-M interieurarchitecten.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van IDEE-M interieurarchitecten te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Kopers die in hun hoedanigheid van consument producten op afstand aankopen op de Website van de Verkoper.

In dergelijk geval heeft de Koper het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper de Verkoper (adres: Wildetijmstraat 1 te 3600 Genk , e-mailadres: shop@medaer.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Koper zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Koper moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Verkoper heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de Verkoper. De

Koper is op tijd als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de Koper.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de Koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten door de Koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de initiële staat en in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Koper de overeenkomst herroept, zal de Verkoper alle tot op dat moment van de Koper ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Koper terugbetalen binnen maximum veertien (14) kalenderdagen nadat de Verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Koper om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Verkoper wachten met de terugbetaling totdat hij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Koper heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Koper voor een andere wijze van levering dan de door de Verkoper geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De Verkoper betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van volgens specificaties van de Koper vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten
 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd];
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop […] geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • overeenkomsten waarbij de Klant […] specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de onze klantendienst (shop@medaer.be) waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan IDEE-M interieurarchitecten.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant IDEE-M interieurarchitecten zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van IDEE-M interieurarchitecten is bereikbaar op het telefoonnummer +32 496 87 94 16, via e-mail op shop@medaer.be of per post op het volgende adres: Koning Albertlaan 77 te 3680 Maaseik. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover IDEE-M interieurarchitecten beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt IDEE-M interieurarchitecten zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van de Website en dragen zorg voor het vertrouwelijk karakter van de informatie verstrekt door de Koper. De Verkoper voegt zich dan ook naar de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Door de Website te consulteren of te bestellen op de Website, staat u uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik, conform dit artikel, van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame.

De Verkoper zal aldus uitsluitend voor intern gebruik en om de Koper beter te kunnen bedienen gegevens kunnen verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de Koper worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (via gebruik van cookies, zie artikel 12, die de Verkoper toelaat de inhoud en lay-out van de site optimaal op u af te stemmen.

De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien u zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. U heeft ten allen tijde het recht om uw kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Hiertoe kan u zich steeds richten tot de Verkoper (adres: Koning Albertlaan 77 – 3680 Maaseik, e-mailadres: shop@medaer.be).

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de Verkoper (adres: Koning Albertlaan 77 – 3680 Maaseik en e-mailadres: shop@medaer.be), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt U ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De Koper is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de Verkoper heeft aldus geen toegang tot uw paswoord.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om online (anonieme) bezoekersstatistieken bij te houden om te kunnen bekijken welke pagina’s van de Website in welke mate bezocht worden.

Indien U vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op shop@medaer.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de Website kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een Website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer een website wordt geraadpleegd. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er wordt enkel gebruik gemaakt van “first party cookies”. Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van de Website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door IDEE-M interieurarchitecten om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van IDEE-M interieurarchitecten. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

IDEE-M interieurarchitecten kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt bevoegd.

Artikel 17: UNIZO e-commerce label

IDEE-M interieurarchitecten heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via www.unizo.be/e-commerce.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan IDEE-M interieurarchitecten, Koning Albertlaan 77 – 3680 Maaseik (shop@medaer.be):

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) :

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Algemene voorwaarden

Opleidingen en aanverwante diensten (seminaries, workshops, e.d.)

IDEE-M interieurarchitecten

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen, cursussen, seminaries, workshops, en elke andere dienstverlening welke onder de tak “OPLEIDINGEN” valt van Idee-m interieurarchitecten met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 422 bus 2.

Andere of tegenstelbare voorwaarden worden voor niet-geschreven gehouden. In geen geval kan ons stilzwijgen als een aanvaarding van andere voorwaarden worden geïnterpreteerd.

De onderstaande algemene voorwaarden hebben alleszins steeds voorrang op eventuele voorwaarden vanwege een aanvrager.

Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden.

Artikel 2 : Partijen & definities :

1) Idee-m interieurarchitecten met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 422 bus 2 / Opdrachtnemer:

Het bedrijf onder wiens verantwoordelijkheid de in artikel 1 vernoemde diensten worden aangeboden en verzorgd, alsmede derden en hulppersonen die Idee-m inschakelt en onder wiens leiding en toezicht deze diensten worden uitgevoerd.

2)Aanvrager / Opdrachtgever :

De natuurlijke persoon of rechtspersoon, alsook diens vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) die zichzelf, een werknemer of een andere deelnemer overeenkomstig deze voorwaarden, aanmeldt voor deelname aan een opleiding, cursus, seminarie, workshop of enige andere door de opdrachtnemer aangeboden dienstverlening welke valt onder de tak “Opleidingen” .

De aanvrager/opdrachtgever is tevens diegene aan wie Idee-m zal factureren.

3) Deelnemer :

De natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de opleiding zal deelnemen

4) Inschrijvingsgeld :

Het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor deelname aan een opleiding, cursus, seminarie of workshop.

5) Cursusgeld :

Het bedrag dat in rekening wordt gebracht voor ondersteunend materiaal, zoals bijvoorbeeld handboeken , didactisch materiaal, e.d.

Artikel 3 : Inschrijving & bevestiging :

3.1. De minimumleeftijd om ingeschreven te worden is 16 jaar.

3.2. (a) Inschrijven voor een open opleiding, cursus, seminarie of workshop dient steeds te gebeuren d.m.v. het daartoe voorziene inschrijvingsformulier dat Idee-m ter beschikking stelt van de Aanvrager/Opdrachtgever en dit via de website. Enkel in geval een aanvrager/deelnemer geen toegang heeft tot de website, dan kan in deze uitzonderlijke gevallen ook ingeschreven worden via email.

De Aanvrager behoudt iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de meegedeelde informatie.

3.3. (a) Ingeval van een open opleiding, cursus, seminarie of workshop :
Elk inschrijvingsformulier wordt gevolgd door een ontvangstbevestiging van Idee-m aan de Aanvrager d.m.v. een e-mail. Ook de factuur en een betalingsuitnodiging worden aan de aanvrager opgestuurd. Een uitnodigingsmail met de praktische richtlijnen omtrent de opleiding (startuur, locatie, e.d.) wordt uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de opleiding per e-mail doorgestuurd aan de deelnemer en/of aanvrager.

3.4. (b) Ingeval van een in-house opleiding, cursus, seminarie of workshop :
Zodra Idee-m de online bevestiging heeft ontvangen, neemt Idee-m contact op om de in-house opleiding in te plannen op een datum die voor beide partijen past. De overeengekomen datum waarop de in-house opleiding zal plaatsvinden, wordt door Idee-m via e-mail aan de Aanvrager bevestigd.

3.5. Wijzigingen na de inschrijving zijn niet mogelijk, behoudens in het geval dat Idee-m hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Artikel 4 : Prijzen :

4.1. De prijzen voor het volgen of bijwonen van een opleiding, cursus, seminarie of workshop (=inschrijvingsgeld), alsook het cursusgeld (=eventuele handboeken, didactisch materiaal, e.d. …), staan bij elke opleiding, cursus, seminarie of workshop vermeld op de website. Indien de Aanvrager geen toegang heeft tot de website of indien het een dienstverlening betreft die niet op de website wordt vermeld , dan gelden de prijzen zoals vermeld in de prijsofferte die door Idee-m vooraf schriftelijk wordt overgemaakt via e-mail aan de Aanvrager.

4.2. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Er is steeds BTW verschuldigd, voor zover deze in België wordt gegeven.

Artikel 5 : Betalingsvoorwaarden:

5.1. (a) Alle facturen (bij “open” of “in-house” opleidingen) zijn betaalbaar binnen de 8 dagen vanaf de factuurdatum. Eventuele bezwaren dienen dan ook per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

Indien een inschrijving of bevestiging tot stand komt in een periode korter dan 8 dagen voor de aanvang van de cursus, dient het inschrijvingsgeld contant betaald te worden. In ieder geval dient het volledige bedrag betaald te zijn voor aanvang van de cursus.

5.2. Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag blijft de Aanvrager jegens Idee-m van rechtswege in gebreke, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen die Idee-m op de Aanvrager heeft, integraal opeisbaar. Het voorgaande geldt eveneens indien de Aanvrager in staat van faillissement wordt verklaard.

5.3. Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1,00% per maand, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.

5.4. Bij laattijdige betaling zal het factuurbedrag bovendien worden verhoogd met een schadebeding van 15,00 %, met een minimum van € 100,00, onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten.

5.5. In geval van gebrekkige betaling uiterlijk op het moment van de start van de opleiding, cursus, seminarie of workshop of eender welke dienstverlening behoudt Idee-m alle rechten om de deelname van de gebruiker aan de dienstverlening te ontzeggen.

Artikel 6 : Wijziging datum en locatie van de opleiding

6.1. Per opleiding stelt Idee-m een minimum aantal deelnemers vast. Idee-m behoudt zich het recht voor een opleiding niet te laten doorgaan of de datum of locatie te wijzigen, indien het minimum aantal deelnemers niet werd bereikt. Idee-m zal de deelnemer/aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte stellen en samen met de deelnemer/aanvrager een gepaste oplossing zoeken. (vb. andere datum voorstellen). Indien geen passende oplossing werd gevonden, dan zal Idee-m het reeds betaalde inschrijvingsgeld terug vergoeden aan de deelnemer/aanvrager.

6.2. Het terug te storten bedrag kan nooit meer bedragen dan het reeds betaalde inschrijvingsgeld. De deelnemer/aanvrager kan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 7 : Annulering door de aanvrager

7.1.(a) Ingeval van een open opleiding, cursus, seminarie of workshop :
Bij annulering door de aanvrager en/of deelnemer om eender welke reden vindt geen terugbetaling van het inschrijvings-en cursusgeld plaats. De aanvrager is ten allen tijde gerechtigd om een vervangende deelnemer te laten deelnemen. De aanvrager dient wel vooraf schriftelijk te melden aan Idee-m wie de vervangende deelnemer is.

Indien de aanvrager geen vervangende deelnemer kan laten deelnemen, dan kan een inschrijving door de aanvrager/deelnemer uitsluitend worden geannuleerd d.m.v. een aangetekend schrijven, met inachtneming van de annuleringskosten zoals vermeld onder 7.2.
(zie lager)

7.1. (b) Ingeval van een in-house opleiding, cursus, seminarie of workshop :
Een in-house opleiding kan enkel door de aanvrager worden geannuleerd d.m.v een aangetekend schrijven, met inachtneming van de annuleringskosten, zoals vermeld onder 7.2. (zie lager).
Bijkomend, is de Aanvrager verplicht om volgende kosten te betalen :
De kosten die reeds gemaakt werden door Idee-m in de aanloop en ter voorbereiding van de in-house opleiding. Het betreft hier mogelijkerwijs (maar niet limitatief) : reeds gepresteerde uren om een opleiding te ontwikkelen of te personaliseren, gepresteerde uren aan research,
reeds aangekocht werkingsmateriaal (handboeken, syllabus, … ), eventuele annuleringskosten voor reeds geboekte vergaderzalen, cateringkosten, hotelkosten, verplaatsingskosten, reiskosten, en dergelijke meer.

7.2.Bij annulering van open opleidingen of in house opleidingen, zullen de hierna genoemde annuleringskosten steeds aangerekend worden aan de deelnemer, onverminderd en bovenop het recht op schadevergoeding conform de artikelen 7.1.(a) en 7.1.(b)

* bij annulering binnen een periode van zeven (7) kalenderdagen voor aanvang van de opleidingsdatum is het volledige inschrijvings-en cursusgeld verschuldigd.

* bij annulering binnen een periode van vier (4) weken tot zeven (7) kalenderdagen voor aanvang van de opleidingsdatum is 50% van het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.
Het cursusgeld (reeds aangekochte handboeken, didactisch materiaal e.d.) is volledig verschuldigd.

* bij annulering binnen een periode, vroeger dan 4 weken voor aanvang van de opleidingsdatum, is er een administratieve kost van 15% van het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd, dit met een minimum van 50,00 euro per oorspronkelijk ingeschreven deelnemer. Het cursusgeld (reeds aangekochte handboeken, didactisch materiaal e.d.) is volledig verschuldigd.

* Indien de volledige betaling reeds had plaatsgevonden, zal Idee-m het restant terugstorten naar de aanvrager/deelnemer, binnen de 14 kalenderdagen na de schriftelijke bevestiging van de annulering.

 1. b) voor de vaststelling van het moment van annulering is beslissend, het moment waarop Idee-m het bericht van annulering heeft ontvangen via aangetekend schrijven. Idee-m zal de annulering schriftelijk bevestigen.

7.3. in afwijking van de artikelen 7.1 en 7.2 van deze algemene voorwaarden heeft de deelnemer die een consument is in de zin van art. I.1, 2° van het wetboek van economisch recht, Boek I, titel I, het recht om conform artikel VI.47 van datzelfde wetboek de overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen na het afsluiten hiervan kosteloos te herroepen.

Artikel 8 : Niet verschijning & legitimatie of onvoldoende voorkennis deelnemer

8.1. Ingeval een deelnemer zonder annulering, zoals bedoeld in artikel 7, om welke reden dan ook niet op de opleiding verschijnt, of een opleiding slechts gedeeltelijk bijwoont, dan is de aanvrager het volledige inschrijvingsgeld en cursusgeld verschuldigd. Er vindt ook geen terugbetaling plaats van de reeds betaalde som. Idee-m behoudt zich het recht voor om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

8.2. Iedere deelnemer aan een opleiding/cursus/seminarie/workshop, en met name bij een examen, is verplicht om zich te legitimeren d.m.v. een geldig legitimatiebewijs. Indien hij/zij zich niet kan legitimeren, is Idee-m gerechtigd om hem/haar uit te sluiten van deelname aan de opleiding, het examen of de vaardigheidstest.

Artikel 9 : Bewijs van deelname, examen / vaardigheidstest, Certificaat / Diploma, 

9.2. Iedere deelnemer ontvangt bij het succesvol voltooien van een opleiding (en mits betaling van het inschrijvings-en cursusgeld), een bewijs van deelname en desgevallend ook een Certificaat/Diploma en de behaalde resultaten.

Artikel 10 : Auteurs- en eigendomsrecht op studiemateriaal

10.1. Op het door Idee-m aan de deelnemer verstrekte studiemateriaal berusten alle auteursrechten bij Idee-m. Niets mag daaruit worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of in enige vorm openbaar gemaakt worden, of ter beschikking gesteld worden van derden, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Idee-m.

Bij elke inbreuk hierop is de aanvrager en/of deelnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van 5.000 euro, onverminderd het recht van Idee-m om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

10.2. Het studiemateriaal wordt tijdens de opleiding slechts in bruikleen gegeven aan de deelnemer en mag uitsluitend voor eigen gebruik worden aangewend. Bij verlies van het in bruikleen gegeven studiemateriaal, kunnen de aanschafkosten in rekening worden gebracht.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. Alle verbintenissen aangegaan door Idee-m op grond van deze voorwaarden zijn louter inspanningsverbintenissen. Idee-m stelt alles in het werk om haar kennis en expertise zo goed mogelijk over te brengen naar de deelnemers en om de inhoud van haar opleidingen up to date te houden, conform de vigerende wetgeving.

11.2. Idee-m is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgschade en is niet aansprakelijk in geval van fouten van haarzelf of van haar uitvoeringsagenten.

Artikel 12: Cookies

12.1 Idee-m maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Idee-m zoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

12.2 De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

12.3 Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, via de browser.

Artikel 13: Privacy policy

Deze Privacy Policy geldt voor bezoekers en dus iedereen die een bestelling plaatst bij Idee-m via de website en/of per e-mail.

13.1 Gegevens die door de bezoeker verstrekt worden:
de bezoeker verklaart zicht middels het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk akkoord dat de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruikt kunnen worden:

 • Het verwerken van een inschrijving, reservering of download.
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etc., waarvan Idee-m denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

13.2Gegevens die door de bezoeker aan Idee-m zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel, namelijk : wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

13.3Gegevens die de bezoeker aan Idee-m verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

13.4 De bezoeker heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens kosteloos te laten wijzigen. Idee-m kan de bezoeker in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Idee-m geschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

13.5 De bezoeker heeft het recht op eenvoudig verzoek en volledig kosteloos zich tegen de voorgenomen verwerking van de betreffende persoonsgegevens te verzetten voor wat betreft de verrichtingen met het oog op directe marketing zoals bepaald onder art. 13.1, punt 3.

Artikel 14: Slotbepalingen :

14.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden voor ongeldig wordt gehouden of nietig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de toepassing van de overige bepalingen.

14.2. Elke betwisting wordt beheerst door de Belgische wetgeving.

14.3. Bij betwisting zijn uitsluitend de Vrederechter te Maaseik of de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.

MENU